De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que el Responsable del tractament de dades de caràcter personal d’aquest Site és:

 

SERAF GARRAF S.L. proveïda de C.I.F B-43673680. Empresa inscrita en el registre Mercantil de Tarragona.

Volum: 1741
Llibre: 572
Foli: 10
Secció: sociedades
Full: T23850
Inscripció: 1ª
Data: 16 abril 2002

Telèfon: 93 896 48 20
Whatsapp: 667 513 285
Email: info@espaiblau.cat

SERAF GARRAF S.L. , està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels osuarios dels serveis d’aquest portal web. Medianti la present política dep rivacidifiqueu (o política dep rotección de Dades) Seraf Penedès 2, S.L. informa als clients, interessats o usuaris del portal web: https://www.espaiblau.cat, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten al portal Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

SERAF GARRAF S.L, es reserva la facultat de modificar aquesta política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

 

 • FINALITAT DEL TRACTAMENT

 

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat deSERAF GARRAF S.L, posats a la disposició dels usuarios en aquest portal web, responen, segons el cas concret, per a:

 1. realitzar una correcta gestió de la relació, així com la gestió administrativa, econòmica i comercial,
 2. atendre les seves consultes i sol·licituds,
 3. realitzar un control de qualitat sobre els nostres productes i serveis,
 4. remetre-li comunicacions personals i obsequis dirigits als nostres clients,
 5. realització d’enquestes d’opinió i finalitats estadístiques,
 6. i per informar-li periòdicament de novetats, productes i serveis tant per mitjans escrits com electrònics,
 7. gestionar i atendre a sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualsevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats,
 8. ofertes, patrocinats i/o esponsoriztacions per Seraf Penedès 2, S.L.  ,
 9. així com conèixer l’opinió dels usuaris,
 10. i a més, gestionar les sol·licituds d’ocupació, mitjançant la recollida de currículums, amb la finalitat de poder contactar amb l’interessat i dur a terme un procés de selecció.

Amb caràcter general no s’utilitzaran les dades rebudes per a cap finalitat que no sigui atendre la seva sol·licitud, prestar-li una atenció personalitzada o enviar-li informació, en cas d’acceptació expressa, sobre productes o serveis de Seraf Penedès 2, S.L..

 

 • COM OBTENIM LES SEVES DADES

 

Sempre recollim les seves dades mitjançant el seu consentiment exprés i pot ser a través de diferents maneres, com:

Quant vostè contacta directament ambSERAF GARRAF S.L, per exemple  a través del portal web o a través de les diferents línies d’atenció telefònica a clients, amb el motiu de sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis.

 

Quan vostè demana informació o compra amb SERAF GARRAF S.L,  un producte o servei.

 

Quan vostè participa en les nostres campanyes de màrqueting, a través del portal web o físicament,  esdeveniments,  participant en alguna promoció, sorteigs.

Quan amb el seu consentiment exprés, ens comuniquen SERAF GARRAF S.L,  les seves dades personals.

 

En els diferents formularis que hi ha al nostre portal web, poden existir finalitats diferents que procedim a desenvolupar a continuació:

 

SUBSCRIURE’S A LA NOSTRA NEWSLETTER I BUTLLETINS: la seva adreça de correu electrònic serà únicament utilitzada per a l’enviament de la citada Newsletter que conté informació i notícies rellevants de SERAF GARRAF S.L.

 

PETICIONS TELEFÒNIQUES: les seves dades de contacte seran tractats amb la finalitat de gestionar la informació per vostè sol·licitada.

 

FINALITAT ESTADÍSTICA: les seves dades seran tractades de forma anonimizada i agregada per a l’extracció i estudis de màrqueting, així com per millorar els nostres productes i serveis, així com la usabilidad web.

 

ÚS DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA PER VOSTÈ DURANT LA NAVEGACIÓ: adequant les nostres ofertes al seu perfil particular i preferències o necessitats, a partir de la informació personal i comercial que consti en el nostre fitxer com a conseqüència del seu accés al Lloc web, així com per permetre una navegació personalitzada.

 

FINALITATS COMERCIALS: en cas que vostè de forma expressa ens ho autoritzi, les seves dades seran tractades amb la finalitat de remetre’ls informació i publicitat, fins i tot per via electrònica, sobre ofertes, productes, recomanacions, serveis, promocions, obsequis i campanyes de fidelització, vaig sobrar productes i serveis de SERAF GARRAF S.L.. i Espai Blau.

 

En tal cas, la seva informació es mantindrà en el nostre sistema mentre vostè no sol·liciti la revocació del seu consentiment.

 

COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC: Si ha sol·licitat expressament la recepció de comunicacions comercials electròniques, a qualsevol moment, vostè pot optar per no rebre correus electrònics amb informació comercial utilitzant el mecanisme de cancel·lació de subscripció contingut en cada correu electrònic. No obstant això, és possible que sí continuï rebent un altre tipus de missatges importants, dels quals no podrà donar-se de baixa si resulten rellevants o essencials per a la presentació d’un servei. SERAF GARRAF S.L. es compromet a complir amb la seva sol·licitud tan aviat com sigui raonablement possible.

 

EXERCICI DE DRETS: el tractament de les seves dades es farà amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud per a l’exercici dels drets.

 

Li informem que els consentiments per vostè atorgats tenen caràcter completament revocable. Aquesta revocació la pot realitzar a qualsevol moment, bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades, tal com figura a l’inici del present document o revocant-ho de forma directa en les diferents comunicacions que li remetem. Igualment,  li informem que aquesta revocació no té efectes retroactius assolint efectes des del moment de sol·licitud de la mateixa.

 

 

 • TERMINI DE CONSERVACIÓ

 

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i est estigui legitimat per a això.

 

Li informem que conservarem la seva informació personal pel període necessari per complir amb els propòsits descrits en aquesta política de privadesa, tret que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg.

Les dades personals proporcionades durant la relació negocial, es conservaran durant els dos anys següents a la data en què vam obtenir per última vegada la seva autorització, mentre es mantingui la mateixa, mentre no s’oposi al tractament o no sol·liciti la seva supressió.

Les dades personals proporcionades durant la relació contractual, es conservaran durant els deu anys següents, per poder atendre a possibles consultes o reclamacions posteriors, en els terminis establerts per la legislació vinculant com en matèria de garanties i impostos, mentre es mantingui la mateixa, mentre no s’oposi al tractament o no sol·liciti la seva supressió.

 

 

 • LEGITIMACIÓ

 

SERAF GARRAF S.L.  està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a un o diverses finalitats específiques, tal com recull l’article 6.1. a) del  Reglament 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques

 

El tractament de les seves dades respecte a les finalitats anteriorment descrites, està permès per RGPD de conformitat amb  les següents bases jurídiques:

La base legal per atendre la relació negocial, és la legitimació per consentiment exprés de l’Usuari; vostè ha autoritzat, a través d’un formulari automatitzat i/o paper, el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb determinades finalitats. Vostè pot revocar el consentiment prestat a tot moment.

La base legal per atendre la relació contractual, és la legitimació per execució d’un contracte subscrit amb vostè.

A més, en alguns casos serà necessari el tractament per al compliment de les corresponents obligacions legals.

En tots dos casos, per poder atendre i gestionar correctament la seva sol·licitud, l’interessat està obligat a facilitar les dades personals, en cas contrari no podrem atendre la seva sol·licitud.

El tractament posterior amb finalitats comercials es troba emparat en el consentiment que li sol·licitem en cada recollida de dades personals, sense que en cap cas la retirada del consentiment condicioni l’execució de la relació amb SERAF GARRAF S.L.

 

 

 • EXACTITUD DE LES DADES

 

D’altra banda, amb la finalitat de que les dades obrants en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir-los sempre actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l’usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent de SERAF GARRAF S.L..

 

 • DESTINATARIS

 

Les dades personals no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/ s finalitat/és expressada/s, en els supòsits previstos segons Llei.

 

 • DRETS DELS USUARIS

 

No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protección de Dades, i que són:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió,
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
 • Dret a oposar-se al tractament,
 • Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu D.N.I, i en la qual especificarà quin d’aquests sol·licita sigui satisfet, remesa a l’adreça: SERAF GARRAF S.L. , domicili social a aquests efectes aZona Esportiva Bosc de Plaça-Passeig Circumval.lació, s/n
08810 Sant Pere de Ribes.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

 • MESURES DE SEGURETAT

 

Finalment s’informa que SERAF GARRAF S.L., adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

 

 • OBLIGATORIETAT DE LA INTRODUCCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

 

Per accedir al portal web de SERAF GARRAF S.L.,  https://www.espaiblau.cat no és necessari aportar cap dada de caràcter personal . No obstant això, per realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud de productes o serveis  concrets sí pot ser necessari que l’usuari, interessat o client aporti dades en els formularis existents al portal web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser informats la conseqüència és  la impossibilitat d’enviar la sol·licitud d’informació.

 

 • EN RELACIÓ A les DADES FACILITADES PER L’USUARI O CLIENT NEWSLETTER

 

En relació amb les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari, interessat o client en el formulari de registre mail, Newsletter, Vols que et cridem? i contactes, aquests compleixen estrictament la normativa vigent establerta en el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. SERAF GARRAF S.L. informa a l’usuari, interessat o client que les referides dades seran inclosos dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat i per poder atendre la sol·licitud d’informació o contacte, prestant l’usuari, interessat o client consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament.

 

 • EN RELACIÓ A les DADES FACILITADES PER L’USUARI O INTERESSAT A l’APARTAT TREBALLA AMB NOSALTRES

 

 

Així mateix, SERAF GARRAF S.L. recull determinats dades a l’apartat del portal web “Treballa amb Nosaltres” relacionats amb l’àrea de recursos humans amb la finalitat de procedir a la selecció de futurs treballadors i distribuïdors de l’empresa. En tot cas, les dades recollides i tractats per SERAF GARRAF S.L. són únicament de caràcter bàsic i són els justs i necessaris per a la finalitat assenyalada anteriorment.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privadesa, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un email a info@espaiblau.cat

 

SERAF GARRAF S.L., 2018 ©Tots els drets reservats